COPE-Staff

En utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön och upplevelse av att arbeta med eller nära gravida, födande och nyfödda under COVID-19-pandemin

Projektet är unikt genom att hela personalstyrkan undersöks, inklusive de som fattar de operativa besluten. Forskargruppen består av specialister ifrån flera olika forskningsområden, vilket ger en bredd i analys och kunskapsskapandet Samtliga barnmorskemottagningar, kvinnokliniker, anslutna neonatalenheter samt de infektionskliniker som vårdar gravida och nyförlösta kvinnor i Sverige har inbjudits att delta i studien.

COVID-19 pandemin innebär en extrem press på personalen inom graviditets-, förlossnings- och nyföddhetsvården. Gravida och födande kvinnor är en grupp som inte kan avstå från vård och som dessutom är extra utsatta för smitta och oro. Vi måste veta hur vårdpersonal och annan kringpersonal som arbetar med gravida, födande och deras nyfödda barn klarade av att hantera den situation som uppstod våren 2020 och hur det går nu. Kunskapen behövs för att trygga framtida försörjning av personal inom en bransch som redan kämpar med uppsägningar och avhopp, samt för att kunna dra nytta av de vårderfarenheter som skett under pandemin.

Med tanke på att COVID-19 är en ny sjukdom saknas epidemiologiska studier om hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Mindre tvärsnittsstudier påvisar att sjukvårdspersonal upplever stark fysisk och psykosocial stress med effekter som kan tros kunna bli långvariga.

I den här nationella multicenterstudien kartläggs arbetsmiljön för de som arbetar med gravida och födande samt med deras nyfödda barn under pandemin.

Syftet är att:

1) klargöra den psykosociala arbetsmiljön hos personalen

2) skapa kunskap som kan användas under COVID-19pandemin och i kommande pandemier genom att ta tillvara på de lärdomar och erfarenheter som uppkommit i organisationerna. 

COPE-Staff styrgrupp

copestaff@copestudien.se

Karolina Lindén

Huvudansvarig forskare
PhD, barnmorska, biträdande universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ola Andersson

Överläkare neonatologi Skånes Universitetssjukhus och docent vid avdelningen för pediatrik, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Ylva Carlsson

Överläkare, vårdenhetsöverläkare Obstetriskt ultraljud, PhD, Specialist inom Obstetrik och Gynekologi, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Sofia Graner

Verksamhetschef, överläkare BB Stockholm, Danderyds Sjukhus, Stockholm, PostDoc, Centrum för Läkemedelsepidemiologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna

Emina Hadžibajramović

Statistiker, PhD, Institutet för Stressmedicin, Västra Götalands Regionen, och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin, Göteborgs universitet

Maria Jonsson

Överläkare, kvinnosjukvården Akademiska sjukhuset Uppsala och docent vid institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet

Elin Naurin

Wallenberg Academy Fellow, forskningsledare för the Gothenburg Research Program on Pregnancy and Politics (PregDem). Docent, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 

Verena Sengpiel

Överläkare kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg och docent vid Göteborgs Universitet, forskningsledare för COPE-studien

Malin Veje

Specialistläkare, doktorand, Infektionskliniken Sahlgrenska, Göteborgs Universitet

Anna Wessberg

PhD, barnmorska, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Åkerström

PhD, Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen, Göteborg, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin, Göteborgs universitet